otsi
 

Kasutustingimused*


Toataimed.eu veebikeskkonna (edaspidi veebileht) eesmärk on koguda ja jagada informatsiooni toataimede kohta. Veebilehe enamike teenuste kasutamine on kasutajatele tasuta ning toimib põhimõttel “nagu on”. Teatud teenuste (nt kuulutuste, uudiste, foorumis teema tõstatamine/vastamine ja piltide lisamine) eeldab käesolevate kasutamistingimustega (edaspidi üldtingimused) nõustumist. Tasuliste teenuste kohta on veebilehel avaldatud eraldi juhised rubriigis „Teenused“.

Palume Teil hoolikalt tutvuda üldtingimustega, sest  teenuseid (sh tasuta) kasutades kinnitab kasutaja, et on antud tingimustega tutvunud ning nõustub nende täitmisega!

Käesolevad üldtingimused reguleerivad toataimed.eu internetiteenuste, -serverite ja -lehekülgede (edaspidi nimetatud teenused) kasutamist eraisikust või juriidilisest isikust kasutajate (edaspidi nimetatud kasutaja) poolt. Käesolevate üldtingimuste rikkumise, kahju tekkimise ja kõigi võimalike kasutaja tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab kasutaja vastavalt Eesti Vabariigi ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

1. Keelatud tegevused
1.1.  Kasutajal on keelatud kasutada toataimed.eu teenuseid viisil, mis rikub seaduseid või kahjustab kolmandate isikute õigusi.
1.2. Kasutajal ei ole teenuseid kasutades lubatud kuritegeliku, pornograafilise, ähvardava, rõveda, solvava, teadlikult laimava, teadlikult ebaõige sisuga vms materjalide ja andmete sisestamine ja üleslaadimine. Kasutaja kohustub informatsiooni esitamisel lähtuma üldkehtivatest eetika- ja moraalinormidest.
1.3. Kasutaja kohustub olema viisakas teiste kasutajate suhtes. Kommenteerimisel ja suhtlemisel teiste veebilehe kasutajatega tuleb arvestada heade tavadega ning suhtuda sõbralikult ja mõistvalt. Ropendamine ja isiklikud solvangud on keelatud.
1.4.  Toataimed.eu meeskond jätab endale ainuõiguse otsustada, millised kasutaja poolt lisatud materjalid, andmed ja informatsioon vastavad punktis 1.2. ja 1.3. nimetatud tingimustele ning õiguse tingimustele mittevastavate materjalide või andmete ilma etteteatamiseta kustutamiseks või blokeerimiseks. Kasutajad saavad edastada toataimed.eu meeskonnale sellistest rikkumistest vihjeid e-posti aadressil info@toataimed.eu.
1.5. Teenuseid kasutades kohustub kasutaja kasutama ainult enda loomingut (eelkõige pildid). Kolmandate isikute loomingu puhul tuleb allikale viidata.
1.6.  Teenuste tasuta kasutamine ei ole lubatud ärilisel eesmärgil ilma toataimed.eu meeskonna eelneva kirjaliku nõusolekuta. Toataimed.eu meeskond jätab endale õiguse kehtestada eritingimusi ning teenustasusid kasutajatele, kelle tegevuse eesmärgiks on isikliku või ärilise kasu saamine. 
1.7.  Kasutajal ei ole lubatud saata teistele kasutajatele reklaamkirju ega masspostitusi ilma nende eelneva kirjaliku nõusolekuta.
1.8. Kasutaja ei tohi kasutada veebilehte mittesihtotstarbelisel eesmärgil. Kasutajal on õigus teenustele ligipääsuks vaid toataimed.eu meeskonna poolt ametlikult pakutavate ligipääsumeetodite abil.
1.9. Toataimed.eu meeskond jätab endale õiguse piirata teenuste kasutamist. Piirangute hulka võivad kuuluda näiteks kasutaja poolt kasutatav kettapind, ajaühikus määratud üleslaadimise maht, erinevate andmeelementide arv, ühe teenusesse sisestatava või üleslaaditava andmeühiku suurus. Kasutaja kohustub talle kehtestatud piiranguid järgima ja neid mitte ületama.
1.10. Kasutaja ei tohi linkida veebilehel olevale informatsioonile ilma viiteta toataimed.eu veebilehe aadressile. Andmed tuleb linkida HTML tag'i abil tagasi algsele toataimed.eu teenuse HTML-leheküljele või tarkvarale. Toataimed.eu meeskond jätab endale õiguse linkida kasutaja poolt sisestatud andmeid muudele veebilehtedele toataimed.eu veebilehe tutvustamiseks.
1.11. Kasutaja peab tagama, et veebilehe kasutamisel kasutaja poolt edastatud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilised andmed (so failid, programmid, elektronposti saadetised jne) ja kasutaja kontaktandmed (nimi, telefoninumbrid, elektronposti aadressid jne): 
-   ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
-  ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks jne;
- ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi;
- ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega (sealhulgas, kuid mitte ainult tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste võõrandamist ja osutamist reguleerivate õigusaktidega);
-  ei ole vastuolus heade kommetega;
- ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad toataimed.eu veebilehe normaalset kasutamist, mis võivad selle kasutamise tulemusena salvestuda teiste kasutajate arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna kasutaja poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.

2. Vastutus
2.1. Toataimed.eu meeskond teeb kõik endast sõltuva teenuste kvaliteetseks pakkumiseks, kuid kuna teenuseid pakutakse põhimõttel ”nagu on”, siis on teenused kättesaadavad võimaluste piires ja toataimed.eu meeskonna parema äranägemise raames. Toataimed.eu meeskond ei anna teenuste raames garantiisid ega võta vastutust informatsiooni kasutamisel.
2.2. Toataimed.eu meeskond ei vastuta toataimed.eu veebilehe kaudu ostetavate/ müüdavate/ renditavate jms asjade/ teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi ega muude omaduste eest. Toataimed.eu meeskond ei vastuta kasutajate poolt veebilehel tehtud pakkumiste, kommentaaride ja muu kasutajate poolt sisestatud info seaduslikkuse, tõepärasuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise jne eest ning muude teenuste kasutamisest tulenevate kasutajate kohustuste kohase täitmise eest. Lepingud ja õigussuhted, mis kasutajad sõlmivad ilma toataimed.eu meeskonna sekkumiseta ühe lepingupoolena, vastutavad ise selliste lepingute täitmise eest.
2.3. Toataimed.eu haldajad, töötajad ega koostööpartnerid ei vastuta teenuste kasutamisest tekkivate otseste ega kaudsete kahjude ega võimalike tekkivate tagajärgede eest. Samuti ei vastutata kasutajate poolt teenustesse lisatud andmete (sh fotod, tekstid, kommentaarid jms) sisu eest.
2.4. Toataimed.eu meeskond teeb kõik endast oleneva andmete säilimise, turvasüsteemide, teenuste käideldavuse ja andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks, kuid ei võta mingit vastutust antud tegevuste ega näitajate osas. Toataimed.eu soovitab kasutajatel tagada iseseisvalt andmete tagavarakoopiate olemasolu teistes süsteemides.
2.5. Toataimed.eu meeskond on igal ajal õigustatud jälgima veebilehel toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult, jälgima selle kasutajate poolt tehtavat, olles õigustatud tegema uurimusi kõigi väidetavate üldtingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

3. Pildid
3.1. Pilte saab lisada galerii ja muudesse rubriikidesse jpeg-formaadis, mille minimaalsed mõõtmed võivad olla 500x500 pikslit ja maksimaalsed 2500x2500 pikslit. Suuremate ja väiksemate piltide lisamisel teeb süsteem automaatse korrigeerimise, mille tulemus ei pruugi alati vastata kasutaja ootustele. Faili maksimaalne lubatud suurus on 2,5 MB.
Fotokonkurside raames on toataimed.eu meeskonnal õigus kehtestada fotode suurusele eeltoodust erinevad nõuded.
3.2. Pilt peab olema kvaliteedilt heal tasemel ega tohi sisaldada reklaami.
3.3. Kui kasutaja soovib, et pilt ilmub konkreetse taime ülevaate juures, siis tuleb valida pildi lisamisel kategooria alt olemasoleva taime nimi. Selle tulemusena kuvatakse Teie pilt automaatselt toataimed.eu konkreetse taime hooldamise ülevaate juures. Vastava taime ülevaate juurde tohib lisada ainult sama taime pildi.
3.4. Kui pilt esitatakse osalemiseks fotokonkursil, kinnitab osaleja pildi lisamisel, et nõustub kõnesoleva fotokonkursi raames kehtestatud eritingimustega. 

4. Tekstid
4.1. Kasutaja saab õiguse lisada ürituste, uudiste ja kuulutuste rubriiki teemasid ja kasutada muid rubriike vastavalt nende eesmärgile. Õigus on lisada taimede ülevaadete juurde huvipakkuvaid artikleid või linke jms informatsiooni. Kasutaja peab järgima sellisel juhul Eestis Vabariigis kehtivaid autoriõigusalaseid õigusakte.
4.2. Toataimed.eu pakub kasutajatele välja virtuaalse koha, so veebilehe, kus kasutajad võivad teha kuulutuste rubriigis pakkumise kutseid ja pakkumisi asjade/teenuste ostuks-müügiks, rendiks ning kasutada muid teenuseid.

5. Muud sätted
5.1. Toataimed.eu meeskond võib kehtestada kasutajatele eritasusid ning pakkuda tasulisi teenuseid. Kasutajaid teavitatakse sellest eraldi.
5.2. Toataimed.eu meeskond jätab endale õiguse teha muudatusi veebilehe kujunduses ja sisus lähtudes heade tavade ja mõistlikkuse põhimõttest.

6. Üldtingimuste kehtivus
6.1. Toataimed.eu meeskond jätab endale õiguse üldtingimuste ja teenuste kasutustingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest veebilehel.
6.2. Toataimed.eu meeskonnal on õigus nõuda kasutajalt eraldiseisvate teenuste kasutustingimustega nõustumist, mis esitatakse eraldi dokumendina. Sellisel viisil esitatud kasutustingimused kehtivad koos käesolevate üldtingimustega.
6.3. Kui kasutaja toataimed.eu meeskonna poolt esitatud tingimustega ei nõustu, on tal kohustus koheselt teenuste kasutamine lõpetada. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist ka üldtingimuste ja muude kasutustingimustega, sh nende muudatustega.
6.4. Üldtingimuste või konkreetse teenuse kasutustingimuste rikkumise korral on toataimed.eu meeskonnal õigus kõigi isikuga seotud andmete ja info süsteemis blokeerimise või kõigi või osa andmete kustutamiseks kasutajat sellest eelnevalt hoiatamata. Sama õigus kehtib nende kasutajate puhul, kelledega ei ole võimalik andmebaasi sisestatud e-posti aadressi kaudu kontakti saada. Toataimed.eu meeskonnal on õigus salvestada Teie arvuti IP aadress.
6.5. Kui mõni üldtingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigusnormidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.
 
*Kasutustingimuste koostamisel on kasutatud muuhulgas nagi.ee ja delfi.ee kasutustingimuste tekste.